13 februari 2015

BLOGGEN TAS UR BRUK


Styrelsen beslutade under möte i februari 2015 att låta bloggen finnas kvar enbart som arkiv för tidigare inlägg. Det går alltså fortfarande att gå in och läsa gamla inlägg. Vi finner det dock mycket enklare att representanterna för fram information om vad som händer i kollegierna/kommittéerna enbart på läkarsektionsmötena. Vad som sägs går sedan att läsa i mötesprotokollen.

5 februari 2015

Temakollegium 3 möte 2015-02-02

Samtliga sjukhus rapporterar om stora antal studenter som var obehöriga inför termin 5 pga omtenta för patologikursen. Detta orsakade administrativa svårigheter i början av terminen, då man inte visste om dessa studenter skulle få påbörja terminen. SÖS fick ställa in sin traditionsenliga kursresa pga detta.

KS Solna anordnar under vårterminen en dag med genusmedicin och ABCDE-träning för sina studenter, vilket anses vara ett bra initiativ. De har i sina kursenkäter noterat en student som uppger trakasserier pga sin etnicitet, men undrar hur man går vidare med detta.

PV, Infektion såväl som Klinisk farmakologi är positiva till att lägga upp mer kursmaterial och eventuellt inspelade föreläsningar på Pingpong. Hud ställer sig kritisk till inspelningar pga patientsekretess.

PU föreslår att reflektionsgrupper T5 har sina möten i slutet av varje VFU-period, för att studenterna ska bättre komma ihåg sina upplevelser från placeringarna. T6 studenter anses vara bättre på att hålla sina upplevelser aktuella inför reflektionen. PU har tillräckligt många handledare för att kunna hålla reflektionsseminarierna under samma dag för alla sjukhus.

VetU informerar om att man håller på att utforma den 3 veckor-långa kursen. Den kommer troligen bestå av föreläsningar i bl.a. biostatistik på förmiddagar samt grupparbeten och självstudier. Man har diskuterat självrättande tentamen i slutet av hela kursen, men många under mötet tyckte att man bör ha en striktare tentamensform.

Från och med den 2/2 kan man rapportera om utbildningsavvikelser på sin VFU-placering via webb. Info med länk till webbsidan bör komma ut till studenterna inom en snar framtid. KI håller på att utforma en ny generell kursenkät. PN ska skriva om kursplaner för VetU och SVK så att de blir mer lättbegripliga.

Studentrepresanterna tar upp frågan om handledarpriset är etablerat på alla sjukhus och får ja på frågan. KS Solna meddelar att de inte längre får dela ut pengar till prismottagaren då det anses vara mutor. SÖS har sedan länge delat ut pengarna i sitt handledarpris.


Även frågan om att ha en diskussion om tentafrågor efter varje tenta har tagits upp av studentrepresentanterna. SÖS har redan ett sådant moment efter sina tentor. Detta anses vara positivt av alla sjukhus, då man tycker att studenterna ska ha rätt till att uttrycka sina åsikter om tentafrågorna. Frågan får följas upp i fortsättningen.
Hej!
Här kommer ännu en kallelse till årsmöte för Läkarsektionen.  
Sök till styrelsen! Läs för instruktioner. 

lakarsektionen.valberedning@gmail.com 

Du som är Läkarstudent på Karolinska Institutet är kallad till Läkarsektionens vid Medicinska Föreningen årsmöte 19/2 kl 17:30 på Campus Solna, Nobels väg 10, 171 77 Stockholm.

Som läkarstudent och medlem i Medicinska Föreningen har du den exklusiva möjligheten att kandidera till styrelsen för Läkarsektionen, samt att rösta vid valfrågor. 
(Om du inte har betalat din medlemsavgift kan du göra det här https://portal.medicinskaforeningen.se/snabbetalning/ ) 

 Till styrelsen skall väljas:
Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare samt 6 övriga ledamöter som inbördes fördelar ansvarsområden gällande ekonomi, programnämndsansvar, information, OMSiS (Ordförandekonventet Medicine Studerande i Sverige) och studentrepresentation. 
På mötet skall även väljas ordinarie studentrepresentant till det för Läkarprogrammet beslutande organet Programnämnd 2. Det förväntas att den som får detta uppdrag även söker uppdrag som styrelseledamot och att mötet väljer denna person till styrelseledamot, då kontakten mellan programnämnden och styrelsen, samt arbetet i sektionen i stort avsevärt förenklas. 

 Om du är intresserad av att bidra till ett bättre läkarprogram på KI och vill kandidera till styrelsen/ordinarie representant i PN2, vänligen maila din kandidatur med namn och terminstillhörighet, tidigare uppdrag inom MF/studiebevakning, samt målbeskrivning om vad du vill genomföra och självklart vilken post du söker till:

lakarsektionen.valberedning@gmail.com 

Vi ses! 

Vänliga hälsningar 
Theodor Hjortenhammar 
Ordförande för Läkarsektionen 

Läs mer här: http://www.medicinskaforeningen.se/sv/sections/medicine/ 
Gilla oss här: https://www.facebook.com/lakarsektionen 
Maila oss här: lakarsektionen@gmail.com

13 oktober 2014

TK3-möte 13/10-2014

Kursen löper bra på samtliga sjukhus. Från Solna rapporterar man att studenter på T6 uttryckt missnöje över att klädutlämningen flyttat längre bort. Detta har man försökt möta genom att låta studenterna hämta ut tre set kläder åt gången istället för två. Huddinge berättar att de har ovanligt många studenter på T6, men att man löst det genom att placera fler på St Göran.
Från infektion har man i studentutvärderingar sett att folk är missnöjda med integreringen av VetU-frågorna på tentan. Man vill hellre ha frågor som är infektionsrelaterade än generella VetU-frågor. VetU lovar att titta på detta. Det har även kommit fram i utvärderingarna att studenterna inte tycker om att ha introdagar i början på T5 när infektionsmomentet kommer först på T6. Kursledningen tycker dock att det är viktigt för ett integrerat tänk även under de tidiga medicinplaceringarna och vi studentrepresentanter håller med.
VetU berättar att studenterna inte är uppmärksamma under föreläsningar och att de sitter och gör annat trots att de blivit tillsagda, något som samtliga i temakollegiet tyckte var oprofessionellt beteende. Det nämndes att åtgärder borde kunna vidtas i sådana situationer.
PV önskar ha sin introduktion till momentet i samband med annat obligatoriskt moment för att få upp närvaron.

Studentrepresentanterna tar upp att vi diskuterat KIs negativa resultat under punkten "Att hantera emotionellt svåra patientsituationer" i Läkarförbundets grundutbildningsenkät och att vi önskar att temakollegiet speciellt tar upp med sina handledare att studenterna inte ska nekas att följa med vid svåra patientsamtal då vi då går miste om ett värdefullt lärotillfälle. Temakollegiet förstår vad vi menar och håller med om att detta är viktigt.

Solna berättar att deras kursrådsrepresentanter inte känner till att vi i läkarsektionen finns och önskar om möjligt att vi inleder ett större samarbete med studenterna på kursen. Detta håller vi med om och kommer ta upp det på nästa läkarsektionsmöte.

En mindre utredning har gjorts i syfte att göra om OSCE så att samma principer för examinationen gäller för samtliga sjukhus. De punkter som var uppe för diskussion var bl a längden på de olika stationerna där föreslagen längd var 5-7 minuter, något som Danderyd och Solna inte tyckte var tillräckligt. Det kom även en kommentar om att framför allt a-HLR inte skulle kunna examineras på ett bra sätt under så kort tid. Jag (Petra) höll med om detta och föreslog att en lösning kunde vara att examinera a-HLR vid ett separat tillfälle - något man redan gör på Huddinge - för att sedan lämna plats åt de andra momenten under OSCE-dagen, till vilka man inte behöver lika lång tid och borde kunna klara på 5-7 minuter.
Frågan om karantän under examinationen togs även upp där alla sjukhus var för detta utom SöS som för närvarande inte tillämpar det. Vi studentrepresentanter sa att vi tror att det kan vara bra som en slags markering, men att det nog egentligen inte behövs då vi tror att de flesta inte har något intresse i att fuska.
Man var även eniga om att OSCE i framtiden borde rotera mellan sjukhusen så att ingen examineras på sitt hemsjukhus.

Tre-veckors VetU-kurs nämndes snabbt, och både studenterna och temakollegiet är överens om att det vore bäst att lägga den under SVK T6 då det hade funkat bäst schemamässigt och legat bäst i tid i förhållande till examensarbetet. VetU vill dock lägga kursen under T5. Frågan kommer fortsätta diskuteras.

Klagomål har inkommit angående ojämn kvalitet på vårdcentraler under PV-placeringar. PV är medvetna om detta och jobbar mycket med enkäter för att få en jämnare kvalitet.

Det kommer under hösten att ske en lokalbokningssimulering på NKS för att se om det finns tillräckligt med lokaler.

Ett klinisk medicin-möte med representanter från de olika lärosätena har ägt rum och där konstaterade man bl a att KI sticker ut positivt med att lägga krut på utvecklingssamtal.

Nästa TK3-möte äger rum den 8/12.

/Biying Huang, Petra Roxå, Robin Saliba

5 oktober 2014

TK3 15/9-2014

Terminen flyter på bra på samtliga sjukhus. Solna och Huddinge har börjat med ett mer specifikt fokus på blodgas med en specialföreläsning respektive "veckans blodgas". På SÖS har man infört en interprofessionell simulatorövning som tidigare bara körts på prov. Man rapporterar även från SÖS att man genomför en testvecka för ett nytt modulsystem på akuten och att detta tyvärr går ut över studenterna - dock är detta bara under en vecka.

Infektionsmomentet har bytt ut en grupprond mot en mentometerövning. Från hud berättar man att man jobbar på att säkra kliniska placeringar då många patienter försvinner till privata aktörer som inte alltid är positiva till klinisk undervisning.

Klinisk farmakologi har problem med att få studenterna att närvara under introdagen och undrar om det skulle bli bättre om man försökte centrera föreläsningarna kring en riktig patient då ämnet annars kan uppfattas som abstrakt. Jag håller med om att det skulle kunna hjälpa.

PV berättar att de ska ha en ny temadag tillsammans med Strama för att belysa vikten av restriktiv antibiotikaförskrivning. Det kommer även upp förslag från internmedicinledningen att man skulle lägga de två PV-veckorna under kursen direkt efter varandra då det skulle underlätta i schemaläggningen. PV tyckte dock att det i sin tur skulle försvåra deras egen schemaläggning. Jag ställde mig tveksam till förslaget då det skulle missgynna de studenter som då skulle få sin placering tidigt under kursen eftersom man jobbar väldigt självständigt under PV-placeringen, samt att det finns en poäng i att kunna jämföra hur man utvecklats från första till andra PV-veckan. Det verkar inte som att detta förslag kommer få gehör inom den närmaste framtiden. Jag tar frågan vidare till läkarsektionen för diskussion.

PU-berättar att man har brist på mentorer och reflektionsgruppsledare och vill gärna ha tips på intresserade kollegor.

Ett förslag har lagts fram om att VetU ska försvinna som strimma och istället ligga som en tre veckors-kurs någon gång innan termin 8. Diskussionen nu gäller när i programmet denna kurs skulle ligga, och de alternativ som presenterats från tema 3 är antingen under SVK-perioden termin 5 eller – det man ställer sig mest positiv till – SVK-perioden termin 6. Då skulle de SVK som blir lidande ev flyttas till senare terminer, men detta är något som måste diskuteras med ledningen för SVK. Jag ska även ta frågan till läkarsektionen för diskussion.

Man diskuterade även NKS, och tema 3 håller koll på utvecklingen av det nya sjukhuset och bevakar undervisningsintressen.


TimeEdit och KliPP nämndes i förbifarten som något ovälkommet men oundvikligt. KliPP testas på termin 6 under HT-14.

Petra Roxå, studentrepresentant

13 mars 2014

Utbildningskongressen 2014 - "Forskningsanknuten utbildning i tanke och handling"

Den 27e mars anordnar KI sin utbildningskongress. Syftet med kongressen 2014 är att diskutera och visa exempel på hur man praktiskt kan stärka forskningsanknytningen på utbildningen.

Alla studenter är välkomna att delta och anmälan görs senast den 18e mars.

Anmäl dig här: https://www.akademikonferens.se/booking.jsf?conf=utbildningskongress2014


9 februari 2014

Möte TK4 30/1 2014

På tema 4 kollegiet gick man igenom HT13 tentamen och munta som hade gått väl, och det poängterades även att medelvärdet var jämt mellan de olika sjukhusen.

Senaste kollot hade 22 faddrar från kirurgterminen och från samma sjukhus, vilket ledde till digert schemaändrande från lärarnas sida. Ett förslag till att undvika liknande situationer framöver var att man skulle försöka fördela faddrar jämnare över terminerna. Ett annat förslag var att man skulle ha kollot tidigare så att det inte krockade med terminsstart.

Samtliga sjukhus är väldigt nöjda med hur väl det har fungerat med schemaläggning och resursfördelning inför och under VT14 när det nu är dubbla klasser på sjukhusen. Även Gotland-placeringarna har fungerat väl då det har varit betydligt fler som velat dit än det funnits plats, man har fördelat platserna till Gotland efter principen “först till kvarn”.

Det har frågats från programnämnden om man skulle kunna titta närmare på hur samarbete över medicin-(tema 3) och kirurgterminen(tema 4) kan ske. På mötet bestäms att man ska bilda en arbetsgrupp för ökad integrering mellan terminerna.

TimeEdit är ett program som används för lokalbokning på KI men som även har schemafunktion, nu är det bestämt att även ramscheman ska överföras till TimeEdit så att våra scheman blir sökbara, ett önskemål vi haft sen tidigare.

Slutligen framlades förslaget att inför framtida tentamen använda sig mer av Multiple Choice Questions, MCQ, då dessa är enklare att rätta. Dock poängterades det även att det är svårare att göra bra MCQ-frågor, och skulle kräva mer tid och kunskap. Det bestäms att man ska ta upp MCQ som alternativ för tentamenfrågor vid nästa möte och även försöka få med Klara Bolander, pedagogisk utvecklare på KI, för vidare diskussion.

- Möten i vår: 18 feb 2014 kl 14:30-17:00, 5 mars 2014 kl 14:30-17:00, 9 apr 2014 kl 14:30-17:00, 6 maj 2014 14:30-17:00, 11 juni 2014 15:00-17:30.

Tofan Taeri